ศูนย์โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
RTH Bangkok
โทร. 02-3994596  Fax. 02-7446242