//ปีใหม่ ศูนย์โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สื่อสารระหว่างประเทศ) RTH Bangkok /GTS Thailand /อุณหภูมิ และ สภาพอากาศต่างประเทศ
   
 
 
 
 
 

South East Asia Meteorological Telecommunication Center
Thai Meteorological Department

RTH Bangkok
Tel. 02-3994596  Fax. 02-7446242